За Арома

Годишен консолидиран отчет 2015 г.

Годишен консолидиран доклад за дейността за 2015 г.

Консолидиран отчет по МСС за 2015 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за 2015 г.

Консолидиран Отчет по формите на КФН за 2015 г.

Одиторски доклад към Консолидирания ГФО за 2015 г.

Годишен индивидуален отчет 2015 г.

Годишен доклад за дейността за 2015 г.

Отчет по МСС за 2015 г.

Счетоводна политика към отчета за 2015 г.

Отчет по формите на КФН за 2015 г.

Информация по Приложение 11 за 2015 г.

Декларация относно спазването на НККУ

Одиторски доклад към ГФО за 2015 г.

 

Тримесечни отчети

Отчет първо тримесечие

Междинен доклад за дейността І тримесечие 2015 г.

Отчет по МСС за І тримесечие на 2015 г.

Счетоводна политика към отчета за І тримесечие на 2015 г.

Отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2015 г.

Вътрешна информация към отчет за І тримесечие на 2015 г.

Допълнителна информация към отчет за І тримесечие на 2015 г.

 

Консолидиран отчет първо тримесечие

Междинен консолидиран доклад за дейността І тримесечие 2015 г.

Консолидиран отчет по МСС за І тримесечие на 2015 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за І тримесечие на 2015 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2015 г.

 

Отчет второ тримесечие

Междинен доклад за дейността ІІ тримесечие 2015 г.

Отчет по МСС за ІІ тримесечие на 2015 г.

Счетоводна политика към отчета за ІІ тримесечие на 2015 г.

Отчет по формите на КФН за ІІ тримесечие на 2015 г.

Вътрешна информация към отчет за ІІ тримесечие на 2015 г.

Допълнителна информация към отчет за ІІ тримесечие на 2015 г.

 

Консолидиран отчет второ тримесечие

Междинен консолидиран доклад за дейността ІІ тримесечие 2015 г.

Консолидиран отчет по МСС за ІІ тримесечие на 2015 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за ІІ тримесечие на 2015 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за ІІ тримесечие на 2015 г.

 

Отчет трето тримесечие


Междинен доклад за дейността ІIІ тримесечие 2015 г.

Отчет по МСС за ІIІ тримесечие на 2015 г.

Счетоводна политика към отчета за ІІI тримесечие на 2015 г.

Отчет по формите на КФН за ІIІ тримесечие на 2015 г.

Вътрешна информация към отчет за ІIІ тримесечие на 2015 г.

Допълнителна информация към отчет за ІIІ тримесечие на 2015 г.

 

Консолидиран отчет трето тримесечие

Междинен консолидиран доклад за дейността ІІІ тримесечие 2015 г.

Консолидиран отчет по МСС за ІІІ тримесечие на 2015 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за ІІІ тримесечие на 2015 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за ІІІ тримесечие на 2015 г.

 

Отчет четвърто тримесечие

Междинен доклад за дейността ІV тримесечие 2015 г.

Отчет по МСС за ІV тримесечие на 2015 г.

Счетоводна политика към отчета за ІV тримесечие на 2015 г.

Отчет по формите на КФН за ІV тримесечие на 2015 г.

Вътрешна информация към отчет за ІV тримесечие на 2015 г.

Допълнителна информация към отчет за ІV тримесечие на 2015 г.

 

Консолидиран отчет четвърто тримесечие

Междинен консолидиран доклад за дейността ІV тримесечие 2015 г.

Консолидиран отчет по МСС за ІV тримесечие на 2015 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за ІV тримесечие на 2015 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за ІV тримесечие на 2015 г.