За Арома

Годишен консолидиран отчет 2016 г.

Годишен консолидиран доклад за дейността за 2016 г.

Консолидиран отчет по МСС за 2016 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за 2016 г.

Консолидиран Отчет по формите на КФН за 2016 г.

Одиторски доклад към Консолидирания ГФО за 2016 г.

Декларация за корпоративно управление

 

Годишен индивидуален отчет 2016 г.

 

Годишен доклад за дейността за 2016 г.

Отчет по МСС за 2016 г.

Счетоводна политика към отчета за 2016 г.

Отчет по формите на КФН за 2016 г.

Информация по Приложение 11 за 2016 г.

Декларация за корпоративно управление

Одиторски доклад към ГФО за 2016 г.

Декларация па чл. 100н от ЗППЦК от одитора

 

Тримесечни отчети

Отчет първо тримесечие

Междинен доклад за дейността І тримесечие 2016 г.

Отчет по МСС за І тримесечие на 2016 г.

Счетоводна политика към отчета за І тримесечие на 2016 г.

Отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2016 г.

Вътрешна информация към отчет за І тримесечие на 2016 г.

Допълнителна информация към отчет за І тримесечие на 2016 г.

 

Консолидиран отчет първо тримесечие

Междинен консолидиран доклад за дейността І тримесечие 2016 г.

Консолидиран отчет по МСС за І тримесечие на 2016 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за І тримесечие на 2016 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2016 г.

 

Отчет второ тримесечие

Междинен доклад за дейността IІ тримесечие 2016 г.

Отчет по МСС за IІ тримесечие на 2016 г.

Счетоводна политика към отчета за ІI тримесечие на 2016 г.

Отчет по формите на КФН за ІI тримесечие на 2016 г.

Вътрешна информация към отчет за IІ тримесечие на 2016 г.

Допълнителна информация към отчет за ІI тримесечие на 2016 г.

 

Консолидиран отчет второ тримесечие

Междинен консолидиран доклад за дейността ІI тримесечие 2016 г.

Консолидиран отчет по МСС за ІI тримесечие на 2016 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за ІI тримесечие на 2016 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за ІI тримесечие на 2016 г.

 

Отчет трето тримесечие

Междинен доклад за дейността IІI тримесечие 2016 г.

Отчет по МСС за IІI тримесечие на 2016 г.

Счетоводна политика към отчета за ІII тримесечие на 2016 г.

Отчет по формите на КФН за ІII тримесечие на 2016 г.

Вътрешна информация към отчет за IІI тримесечие на 2016 г.

Допълнителна информация към отчет за ІII тримесечие на 2016 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Консолидиран отчет трето тримесечие

Междинен консолидиран доклад да дейността III тримесечие на 2016 г.

Консолидиран отчет по МСС за III тримесечие на 2016 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за III тримесечие на 2016 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за III тримесечие на 2016 г.

 Вътрешна информация към консолидиран тчет за IІI тримесечие на 2016 г.

Допълнителна информация към консолидиран отчет за ІII тримесечие на 2016 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Отчет четвърто тримесечие

Междинен доклад за дейността IV тримесечие 2016 г.

Отчет по МСС за IV тримесечие на 2016 г.

Счетоводна политика към отчета за ІV тримесечие на 2016 г.

Отчет по формите на КФН за ІV тримесечие на 2016 г.

Вътрешна информация към отчет за IV тримесечие на 2016 г.

Допълнителна информация към отчет за ІV тримесечие на 2016 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Консолидиран отчет четвърто тримесечие

Междинен консолидиран доклад да дейността IV тримесечие на 2016 г.

Консолидиран отчет по МСС за IV тримесечие на 2016 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за IV тримесечие на 2016 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за IV тримесечие на 2016 г.

Вътрешна информация към консолидиран отчет за IV тримесечие на 2016 г.

Допълнителна информация към консолидиран отчет за ІV тримесечие на 2016 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014