За Арома

Годишен финансов отчет 2017 г.

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Отчет по МСС за 2017 г.

Счетоводна политика към отчета за 2017 г.

Отчет по формите на КФН за 2017 г.

Информация по Приложение 11 за 2017 г.

Декларация за корпоративно управление

Одиторски доклад към ГФО за 2017 г.

Декларация па чл. 100н от ЗППЦК от одитора

 

Тримесечни отчети

Отчет първо тримесечие

Междинен доклад за дейността І тримесечие 2017 г.

Отчет по МСС за І тримесечие на 2017 г.

Счетоводна политика към отчета за І тримесечие на 2017 г.

Отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2017 г.

Вътрешна информация към отчет за І тримесечие на 2017 г.

Допълнителна информация към отчет за І тримесечие на 2017 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Консолидиран отчет първо тримесечие

Междинен консолидиран доклад да дейността I тримесечие на 2017 г.

Консолидиран отчет по МСС за I тримесечие на 2017 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за I тримесечие на 2017 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за I тримесечие на 2017 г.

Вътрешна информация към консолидиран отчет за I тримесечие на 2017 г.

Допълнителна информация към консолидиран отчет за І тримесечие на 2017 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Отчет второ тримесечие

Междинен доклад за дейността ІI тримесечие 2017 г.

Отчет по МСС за ІI тримесечие на 2017 г.

Счетоводна политика към отчета за _ тримесечие на 2017 г.

Отчет по формите на КФН за ІI тримесечие на 2017 г.

Вътрешна информация към отчет за ІI тримесечие на 2017 г.

Допълнителна информация към отчет за ІI тримесечие на 2017 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Консолидиран отчет второ тримесечие

Междинен консолидиран доклад да дейността II тримесечие на 2017 г.

Консолидиран отчет по МСС за II тримесечие на 2017 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за II тримесечие на 2017 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за II тримесечие на 2017 г.

Вътрешна информация към консолидиран отчет за II тримесечие на 2017 г.

Допълнителна информация към консолидиран отчет за ІI тримесечие на 2017 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Отчет трето тримесечие

Междинен доклад за дейността ІII тримесечие 2017 г.

Отчет по МСС за ІII тримесечие на 2017 г.

Счетоводна политика към отчета за III тримесечие на 2017 г.

Отчет по формите на КФН за IІI тримесечие на 2017 г.

Вътрешна информация към отчет за ІII тримесечие на 2017 г.

Допълнителна информация към отчет за ІII тримесечие на 2017 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Консолидиран отчет трето тримесечие

Междинен консолидиран доклад да дейността III тримесечие на 2017 г.

Консолидиран отчет по МСС за III тримесечие на 2017 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за III тримесечие на 2017 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за III тримесечие на 2017 г.

Вътрешна информация към консолидиран отчет за III тримесечие на 2017 г.

Допълнителна информация към консолидиран отчет за ІII тримесечие на 2017 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Отчет четвърто тримесечие

Междинен доклад за дейността ІV тримесечие 2017 г.

Отчет по МСС за ІV тримесечие на 2017 г.

Счетоводна политика към отчета за IV тримесечие на 2017 г.

Отчет по формите на КФН за IV тримесечие на 2017 г.

Вътрешна информация към отчет за ІV тримесечие на 2017 г.

Допълнителна информация към отчет за ІV тримесечие на 2017 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014