За Арома

Годишен финансов отчет 2018 г.

Годишен доклад за дейността за 2018 г.

Отчет по МСС за 2018 г.

Счетоводна политика към отчета за 2018 г.

Отчет по формите на КФН за 2018 г.

Информация по Приложение 11 за 2018 г.

Декларация за корпоративно управление

Одиторски доклад към ГФО за 2018 г.

Декларация па чл. 100н от ЗППЦК от одитора

Декларация от изп. директор

Декларация от гл. счетоводител

Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения

 

Тримесечни отчети

Отчет първо тримесечие

Междинен доклад за дейността І тримесечие 2018 г.

Отчет по МСС за І тримесечие на 2018 г.

Счетоводна политика към отчета за І тримесечие на 2018 г.

Отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2018 г.

Вътрешна информация към отчет за І тримесечие на 2018 г.

Допълнителна информация към отчет за І тримесечие на 2018 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 Отчет второ тримесечие

Междинен доклад за дейността ІI тримесечие 2018 г.

Отчет по МСС за IІ тримесечие на 2018 г.

Счетоводна политика към отчета за ІI тримесечие на 2018 г.

Отчет по формите на КФН за ІI тримесечие на 2018 г.

Вътрешна информация към отчет за ІI тримесечие на 2018 г.

Допълнителна информация към отчет за ІI тримесечие на 2018 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Отчет трето тримесечие

Междинен доклад за дейността ІII тримесечие 2018 г.

Отчет по МСС за IІI тримесечие на 2018 г.

Счетоводна политика към отчета за ІII тримесечие на 2018 г.

Отчет по формите на КФН за ІII тримесечие на 2018 г.

Вътрешна информация към отчет за ІII тримесечие на 2018 г.

Допълнителна информация към отчет за ІII тримесечие на 2018 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

 

Отчет четвърто тримесечие

Междинен доклад за дейността ІV тримесечие 2018 г.

Отчет по МСС за IV тримесечие на 2018 г.

Счетоводна политика към отчета за ІV тримесечие на 2018 г.

Отчет по формите на КФН за ІV тримесечие на 2018 г.

Вътрешна информация към отчет за ІV тримесечие на 2018 г.

Допълнителна информация към отчет за ІV тримесечие на 2018 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014