За Арома

Отчет първо тримесечие

Междинен доклад за дейността І тримесечие 2019 г.

Отчет по МСС за I тримесечие на 2019 г.

Счетоводна политика към отчета за І тримесечие на 2019 г.

Отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2019 г.

Вътрешна информация към отчет за І тримесечие на 2019 г.

Допълнителна информация към отчет за І тримесечие на 2019 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

Декларация от изп. директор

Декларация от гл. счетоводител

Отчет второ тримесечие

Междинен доклад за дейността ІI тримесечие 2019 г.

Отчет по МСС за II тримесечие на 2019 г.

Счетоводна политика към отчета за ІI тримесечие на 2019 г.

Отчет по формите на КФН за ІI тримесечие на 2019 г.

Вътрешна информация към отчет за ІI тримесечие на 2019 г.

Допълнителна информация към отчет за ІI тримесечие на 2019 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

Декларация от изп. директор

Декларация от гл. счетоводител