За Арома

Представяне на ГФО в рамките на удължения срок

Във връзка с разпространението на коронавируса COVID-19 в световен мащаб и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., (Закона) ръководството на „Арома” АД информира Комисията за финансов надзор и обществеността, че възнамерява да публикува годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 г. в срок до един месец от отмяната на извънредното положение, но не по-късно от срока определен в Закона. Причините за по-късното публикуване са свързани със създалата се епидемиологична обстановка и затруднената работа с първични и други счетоводни документи.

 
Продажба на дяловете от дъщерното дружество "Арома транс 04" ЕООД

С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 07.12.2017 г. „Арома“ АД продаде притежаваните от него 698 (шестстотин деветдесет и осем) дружествени дяла с номинална стойност от 100,00 (сто) лева всеки, представляващи 100% от капитала на “Арома Транс 04” ЕООД, ЕИК: 131408638, за сума в размер на 320 500 (триста и двадесет хиляди и петстотин) лева. Новият едноличен собственик на “Арома Транс 04” ЕООД е „Новарус“ ЕООД, ЕИК: 203821506. Едноличен собственик и управител на дружеството-купувач е г-н Димитър Луканов Луканов – изп. директор на „Арома“ АД. За определяне на продажната цена е изготвена оценка от лицензиран оценител. Решението за продажбата на дружествените дялове е взето от Съвета на директорите на „Арома“ АД.
Промяната на едноличния собственик на капитала на Арома Транс 04 ЕООД е вписана в Търговския регистър по партидата на дружеството на 13.12.2017 г.

Уведомление по чл. 43а, ал. 3 от Наредба № 2

Във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме че „АРОМА“ АД има сключен договор и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез електронната медия:
ИНВЕСТОР БГ – www.investor.bg на „ИНВЕСТОР.БГ“ АД с ЕИК: 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1330, бул. „Възкресение“ № 31.
Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН – www.fsc.bg.
 

Уведомление за разпределяне на паричен дивидент за отчетната 2015 г.

Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД, проведено на 29.06.2016 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2015 г. сума в размер на - 542 214,02 лева /петстотин четиридесет и две хиляди двеста и четиринадесет лева и две стотинки/ за изплащане на дивиденти.
Брутна сума на дивидента: 0.035 лв. на акция.
Нетна сума на дивидента след приспадане на 5 % данък: 0.03325 лв. на акция.
Изплащането на дивидента започва в срок до 3 месеца от провеждане на общото събрание, като конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително на интернет страницата на „Арома“ АД, на интернет страницата на Инвестор, чрез Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД.
Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез обслужващата „Арома“ АД банка „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.
Право да получат дивидент за 2015 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството към 13.07.2016 година.
За справки: тел.: 02 / 93 50 230 – Йордан Николов – директор за връзка с инвеститорите.
 

Уведомление за разпределяне на паричен дивидент за отчетната 2014 г.

Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД, проведено на 23.06.2015 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2014 г. сума в размер на - 464 754,87 лева /четиристотин шестдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки/ за изплащане на дивиденти.
Брутна сума на дивидента: 0.03 лв. на акция.
Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0.0285 лв. на акция.
Изплащането на дивидента започва в срок до 3 месеца от провеждане на общото събрание, като конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително на интернет страницата на „Арома“ АД, на интернет страницата на Инвестор, чрез Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД.
Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез обслужващата „Арома“ АД банка „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.
Право да получат дивидент за 2014 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството към 07.07.2015 година.
За справки: тел.: 02 / 93 50 230 – Йордан Николов – директор за връзка с инвеститорите.
 

Коригирано търгово предложение от г-н Димитър Луканов - 05.05.2015 г.

На 05.05.2015 г. “Арома” АД получи коригирано Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 08.05.2015 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото коригирано търгово предложение.

 
Търгово предложение от г-н Димитър Луканов за изкупуване на акциите на останалите акционери

На 25.03.2015 г. “Арома” АД получи Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 26.03.2015 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото търгово предложение.

 

 Уведомление за разкриване на дялово участие от г-н Димитър Луканов

"Арома" АД, гр. София бе уведомено от акционера Димитър Луканов Луканов за извършено придобиване на контрол върху дружество – акционер в „Арома" АД на 10.12.2014 г. След извършеното придобиване Димитър Луканов притежава пряко и косвено по смисъла на чл. 145 от ЗППЦК правото на глас върху 7 788 833 броя акции, представляващи 50,28 % от капитала на "Арома" АД.

 

Търгово предложение от г-н Димитър Луканов за изкупуване на акциите на останалите акционери

На 19.12.2014 г. “Арома” АД получи Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 22.12.2014 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото търгово предложение.

 

Коригирано търгово предложение от г-н Димитър Луканов за изкупуване на акциите на останалите акционери

На 10.02.2015 г. “Арома” АД получи коригирано Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 16.02.2015 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото коригирано търгово предложение.