Национална промоция Здраве 60 години

Здраве 60 години


 

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ  -ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ

ПЪЛЕН СПИСЪК на ОБЕКТИТЕ - АПТЕКИ ПО ДНИ 


 Правила за провеждане на
промоционалната кампания “60 години крем Здраве”

1. Организатор

1.1. Промоционалната кампания (Промоцията) „60 години крем Здраве”, е организирана от “Арома Козметикс АД”, ЕИК 201811050, седалище и адрес на управление: 1271 гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 12, представлявано от Димитър Луканов – изпълнителен директор, наричат по-долу за краткост “Организатор”.
Настоящите правила са задължителни за участниците в промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в интернет страница на адрес www.aroma.bg и / или на адрес http://www.facebook.com/aroma.zdrave.
Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на www.aroma.bg и/или на адрес http://www.facebook.com/aroma.zdrave.
1.2. Промоцията „60 г крем Здраве” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката “Здраве”.

2. Период и място за провеждане на промоционалната кампания

2.1. Промоционалната кампания „60 години крем Здраве” се провежда на територията на Република България, в участващите търговски обекти за периода от 15.01.2017 г. до 28.02.2017 г. или до изчерпване на наградите.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

3. Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко физическо лице.
В случай, че наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие на негов родител/попечител.
3.2. В настоящата промоция не могат да участват лица, работещи за „Арома Козметикс” АД и “Арома” АД, както и свързани с тях лица.

4. Участващи продукти

В тази промоция участват всички продукти под марката “Здраве”.

5. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. Участието в промоционалната кампания е обвързано с покупка. Право на участие има всеки, закупил продукти Здраве по избор на стойност минимум 8,00 лв. с вкл. ДДС. За всяка покупка и след предоставяне на касовата бележка на информация или каса на обекта или друго определено от търговеца/продавача място в обекта, купувачът получава по 1 /една/ скреч-карта, която дава възможност за спечелване на награда. След изтриване на обозначеното поле на картата, участникът разбира дали печели наградата, в случай че скреч-картата е печеливша.
5.2. За да се включи в Промоцията, участникът трябва:
5.2.1. да посети търговски обект, участващ в промоцията;
5.2.2. да направи покупка на продукти Здраве по избор на стойност минимум 8,00 лв. с вкл. ДДС;
5.2.3. да получи скреч-карта от продавача /търговеца/промотьора;
5.2.4. да изтрие обозначеното поле на скреч-картата, за да разбере дали печели награда;
5.2.5. да предостави печелившата скреч-карта на промотьора/на информация/на каса на обекта или друго определено от търговеца място в обекта, за да получи наградата си;
5.2.6. получаването на наградите става по описаната процедура в т. 6.2

6. Награди

6.1 Награди
Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоционалния период, са следните:
- 8 100 бр. хавлиени кърпи „Здраве“
6.2 Получаване на наградите
Наградите се получават на определено от търговеца място на територията на участващия обект, след предоставяне на печелившата скреч-карта в зависимост от наличностите в съответния обект.
6.3 Замяната на обявените награди за паричната им равностойност или за други материални ценности е забранена.

7. Правни спорове

7.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни отнасят спора до компетентните органи/институции.

8. Прекратяване на промоционалната кампания

Организаторът може да прекрати промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

9. Разни

Всеки участник в промоцията „60 години крем Здраве” се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й.