ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ”

Раздел I Общи разпоредби

1.1 „ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ”(„Играта”) се организира и провежда от “Арома Козметикс” АД, ЕИК: 201811050, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благоев“ №12, наричан „Организатор” по-долу.
1.2 Играта „ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Здраве”.
1.3 Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на следния Интернет адрес https://zdravegames.com/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта. Официалните правила са задължителни за всички участници.

Раздел II Територия и Срок на Играта

2.1 Играта „Здраве за всеки ” стартира от 01.02.2020 г. и продължава до 29.02.2020 г.
2.2 Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел III Право и Условия на участие

3.1 В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „Арома Козметикс” АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри).
3.2 Участието в играта е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
3.3 За да се включат в томбола за спечелване на награди участниците в Играта трябва да изпълнят, описаните по-долу стъпки:
• Да закупят минимум 2 /два/ продукта с марка Здраве в рамките на едно пазаруване;
• Да регистрират номера на касовата бележка на сайт: https://zdravegames.com/ до 23.59 ч. на 29.02.2020 г.
• На сайта: https://zdravegames.com/, освен номера на касовия бон, лицето попълва имената си, телефон, e-mail.
• Участникът в играта трябва да пази касовия бон, с който е закупил продуктите Здраве. Наградата се предоставя след представянето на касовия бон.

3.4 Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
3.5 Нарушение е всяко действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Играта.
3.6 Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на Играта.

виж пълните условия